Wij stellen uw geduld niet op de proef. Om­dat wij ten volle beseffen dat snelheid belangrijk is zorgen we voor een vlotte en stipte opvolging van uw zaak.

Inzet met vol engagement

Advocaten hebben de deontologische plicht zich van tussen­komst in een dossier te onthouden, wanneer zij daarin niet in vol­le­­di­ge onafhankelijkheid kunnen adviseren.

De cliënt moet er immers ten volle op kunnen vertrou­wen dat nie­­mand van het kantoor andere belangen be­hartigt dan deze van de cliënt. Ook het eigen be­lang van het kantoor mag nooit op dat van de cliënt pri­meren.

Vooraleer een nieuw dossier te ope­­nen, wordt stan­daard ge­verifieerd of geen an­de­re mede in dat dos­­sier be­trok­ken par­tij reeds op het kan­toor als cliënt ge­kend is.

En indien zulks het geval is, wordt het nieuwe dossier ge­wei­­gerd, ten­­zij er geen enkele twijfel over kan bestaan dat er echt geen conflicterende belangen zijn en dat vertrouwelijke in­for­­matie uit het ene dossier on­­mogelijk voor het andere dossier kan worden ge­bruikt.

Want het beroepsgeheim is één van de hoekstenen van ons beroep: een advocaat kan een cliënt slechts over diens rechts­positie ad­vi­seren, wanneer hij over alle relevante in­for­matie be­schikt.

EngagementDe cliënt heeft er dus alle belang bij volledig open kaart te spe­len en geen informatie achter te houden. Daarom moet hij er ook steeds op kunnen vertrouwen dat al­les wat hij aan zijn advo­caat ver­telt, strikt confidentieel blijft en dat niets hiervan ooit te­gen hem zal kunnen worden gebruikt.

AD­VO­CANT streeft niet alleen naar een degelijke, maar ook naar een snelle dienstverlening aan haar cliënteel. Wij beseffen ten volle dat elke cliënt met groot ongeduld naar het ver­hoopte re­sultaat uitkijkt, en doen er dan ook alles aan om de dili­gentie waarmee wij zijn zaak behandelen zicht­baar te maken.

We hebben daarvoor intern speciale procedu­re­voorschriften uit­ge­werkt die al onze medewerkers in hun communicatie tegen­over de cliënt stipt moe­ten naleven.

Een speciaal computer­pro­gram­­­ma zorgt ervoor dat de naleving van die regels dag aan dag ook effectief wordt ge­controleerd, zo­dat geen enkele vertraging on­ge­­merkt kan worden opge­lo­pen. Om­dat wij ten volle beseffen dat ook snelheid belangrijk is. Zo­dat uw geduld nooit op de proef wordt gesteld.


Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes