Bij aanvang van een nieuw dossier worden duidelijke afspraken gemaakt. Heldere communicatie in combinatie met duidelijke afspraken zorgt voor een transparante dienstverlening.

Onze contractvoorwaarden

Over het voor onze tussenkomst verschuldigde ereloon wordt bij aan­­vang van elk dossier een duidelijke afspraak ge­maakt, die onmiddellijk schriftelijk wordt bevestigd.

De omvang van het ereloon hangt vanzelfsprekend af van de hoe­­veelheid werk die voor een behoorlijke behandeling van uw dos­­sier zal nodig zijn. En deze parameter is niet steeds vooraf ge­kend, onder meer omdat hij afhangt van de intensiteit waarmee de andere in de zaak betrokken partij(en) op onze argumenten rea­geren.

In grote lijnen hanteren wij drie ereloonsystemen : forfaitair, per uur, of vol­gens het zogenaamde waardetarief. Forfai­ts worden in prin­ci­pe uitsluitend gebruikt voor eenvoudige routine-op­drachten in het kader van abonnementen.

Bij invordering van bedragen of verweer op een dergelijke invor­de­ring kan het waardetarief gehanteerd worden, waarbij het ere­­loon bere­kend wordt als een percentage op de waarde van het geschil. Dat percentage is degressief naarmate de waar­de van het ge­schil stijgt en wordt berekend per schijf :

schijf tot 7.500,- euro : 15 %
schijf tot 25.000,- euro : 10 %
schijf tot 100.000,- euro : 8%
schijf tot 250.000,- euro : 6%
boven 250.000,- euro : 4%


Deze percentages worden verhoogd met 50 % wanneer na een procedure in eerste aanleg ook nog een procedure in hoger be­roep moet worden gevoerd. Zij kunnen worden verminderd in het kader van een abonnementsregeling.

Bij het uurtarief wordt afgerekend op basis van de aan het dos­sier bestede tijd, die in de computer wordt geregistreerd. Het uur­tarief wordt voor elk dossier afzonderlijk vooraf met de cliënt af­ge­­spro­ken en is afhankelijk van het belang van de zaak, de moei­­lijkheidsgraad, de even­tu­e­le hoog­drin­gendheid, de ervaring of de ex­per­­ti­se van de behande­len­de ad­vo­caat.

Daardoor varieert het uurtarief doorgaans van 150,- tot 300,- eu­ro. Bij uur­ta­rief kan ook een lager basisbedrag worden afgesproken dat bij gunstig re­sultaat wordt verhoogd tot een eveneens op voor­hand af te spre­ken succes-fee.

Kantoorkosten worden forfaitair verrekend à rato van 25,- euro voor dossier­opening, ver­meer­derd met 15,- euro per blad dat door onze tekst­verwerker in het dossier wordt gepro­duceerd en met alle kosten die het kantoor aan derden moet betalen om uw dossier te kunnen behandelen (griffierechten, kosten gerechts­deur­waarder, erelonen gerechtsdeskundigen e.d.)

AD­VO­CANT vraagt voor de te verrichten prestaties en uit te zetten kosten één of meerdere provisies op, die bij afsluiting van het dossier met de cliënt worden verrekend.

Wij spannen ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zijn er toch klachten, signaleer ze dan via ombudsdienst@advocant.com, die elke klacht onmiddellijk ter harte neemt en beantwoordt.

Alle advocaten van AD­VO­CANT behoren tot de Orde van advo­ca­ten te Antwerpen en staan als dusdanig ook onder het tuchttoezicht van de Stafhouder van deze Orde, wiens cabinet gevestigd is in het gerechtsgebouw te 2000 Antwerpen aan de Bolivarplaats 20/15,  tel. 03-260.72.50, fax nr. 03-260.72.71, secretariaat@balieantwerpen.be.

AD­VO­CANT heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar vennoten verzekerd tot 5.000.000 euro. De aansprakelijkheid van de medewerkers (voor de eigen dossiers die zij niet voor het kantoor be­handelen) is verzekerd tot 2.500.000 euro.


Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes