Bij aanvang van een nieuw dossier worden duidelijke afspraken gemaakt. Heldere communicatie in combinatie met duidelijke afspraken zorgt voor een transparante dienstverlening.

Onze contractvoorwaarden

Over het voor onze tussenkomst verschuldigde ereloon wordt bij aan­­vang van elk dossier een duidelijke afspraak ge­maakt, die onmiddellijk schriftelijk wordt bevestigd.

De omvang van het ereloon hangt vanzelfsprekend af van de hoe­­veelheid werk die voor een behoorlijke behandeling van uw dos­­sier zal nodig zijn. En deze parameter is niet steeds vooraf ge­kend, onder meer omdat hij afhangt van de intensiteit waarmee de andere in de zaak betrokken partij(en) op onze argumenten rea­geren.

In grote lijnen hanteren wij drie ereloonsystemen : forfaitair, per uur, of vol­gens het zogenaamde waardetarief. Forfai­ts worden in prin­ci­pe uitsluitend gebruikt voor eenvoudige routine-op­drachten in het kader van abonnementen.

Bij invordering van bedragen of verweer op een dergelijke invor­de­ring kan het waardetarief gehanteerd worden, waarbij het ere­­loon bere­kend wordt als een percentage op de waarde van het geschil. Dat percentage is degressief naarmate de waar­de van het ge­schil stijgt en wordt berekend per schijf :

schijf tot 7.500,- euro : 15 %
schijf tot 25.000,- euro : 10 %
schijf tot 100.000,- euro : 8%
schijf tot 250.000,- euro : 6%
boven 250.000,- euro : 4%


Deze percentages worden verhoogd met 50 % wanneer na een procedure in eerste aanleg ook nog een procedure in hoger be­roep moet worden gevoerd. Zij kunnen worden verminderd in het kader van een abonnementsregeling.

Bij het uurtarief wordt afgerekend op basis van de aan het dos­sier bestede tijd, die in de computer wordt geregistreerd. Het uur­tarief wordt voor elk dossier afzonderlijk vooraf met de cliënt af­ge­­spro­ken en is afhankelijk van het belang van de zaak, de moei­­lijkheidsgraad, de even­tu­e­le hoog­drin­gendheid, de ervaring of de ex­per­­ti­se van de behande­len­de ad­vo­caat.

Daardoor varieert het uurtarief doorgaans van 150,- tot 300,- eu­ro. Bij uur­ta­rief kan ook een lager basisbedrag worden afgesproken dat bij gunstig re­sultaat wordt verhoogd tot een eveneens op voor­hand af te spre­ken succes-fee.

Kantoorkosten worden forfaitair verrekend à rato van 25,- euro voor dossier­opening, ver­meer­derd met 15,- euro per blad dat door onze tekst­verwerker in het dossier wordt gepro­duceerd en met alle kosten die het kantoor aan derden moet betalen om uw dossier te kunnen behandelen (griffierechten, kosten gerechts­deur­waarder, erelonen gerechtsdeskundigen e.d.)

AD­VO­CANT vraagt voor de te verrichten prestaties en uit te zetten kosten één of meerdere provisies op, die bij afsluiting van het dossier met de cliënt worden verrekend.

Wij spannen ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zijn er toch klachten, signaleer ze dan via ombudsdienst@advocant.com, die elke klacht onmiddellijk ter harte neemt en beantwoordt.

Alle advocaten van AD­VO­CANT behoren tot de Orde van advo­ca­ten te Antwerpen en staan als dusdanig ook onder het tuchttoezicht van de Stafhouder van deze Orde, wiens cabinet gevestigd is in het gerechtsgebouw te 2000 Antwerpen aan de Bolivarplaats 20/15,  tel. 03-260.72.50, fax nr. 03-260.72.71, secretariaat@balieantwerpen.be.

AD­VO­CANT heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar vennoten verzekerd tot 5.000.000 euro. De aansprakelijkheid van de medewerkers (voor de eigen dossiers die zij niet voor het kantoor be­handelen) is verzekerd tot 2.500.000 euro.

Privacybeleid ADVOCANT

Alle Belgische advocaten zijn ingevolge hun deontologie (hun beroepsregels, uitgevaardigd door de Orde van advocaten) verplicht over alle werkzaamheden die zij voor hun cliënten verrichten de grootste discretie te bewaren.

Zelfs het feit dat een bepaald persoon bij hen cliënt is, mag zonder toelating niet publiek worden gemaakt, net zomin als de identiteit van een tegenpartij. Een advocaat die deze discretieplicht overtreedt, riskeert een tuchtsanctie die zelfs kan oplopen tot een verbod nog langer het beroep uit te oefenen.

Wanneer de schending van de discretieplicht betrekking heeft op informatie die de advocaat te vertrouwelijke titel van zijn cliënt bekomen heeft, riskeert hij zelfs een correctionele gevangenisstraf wegens schending van het beroepsgeheim (art. 458 van het strafwetboek).

Dit beroepsgeheim en de nog verder reikende algemene discretieplicht veronderstellen vanzelfsprekend dat het advocatenkantoor zodanig georganiseerd is dat alle medewerkers (zowel interne als externe) zich eraan onderwerpen. In de praktijk gebeurt dit door deze verplichting uitdrukkelijk in hun contract op te nemen.

De op een advocatenkantoor rustende discretieplicht gaat dus veel verder dan de bescherming waarop natuurlijke personen (mensen) ingevolge Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (verder genoemd Algemene Verordening Gegevensbescherming en afgekort als AVG) aanspraak kunnen maken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens is voortaan ook de toelating nodig van de betrokken persoon. Gelet op de zeer beperkte doeleinden waarvoor ADVOCANT die gegevens verwerkt en de in ons IT-systeem ingebouwde beveiliging, gaan wij er nochtans van uit dat de opdracht die een cliënt ons toevertrouwt zijn toelating impliceert om zijn/haar persoonsgegevens via onze computer te verwerken.

Wij wijzen onze cliënten er nochtans op dat de AVG strikt genomen een stilzwijgende instemming uitsluit en dat zij hoe dan ook hun toelating steeds kunnen herroepen. Zij zullen nochtans willen begrijpen dat wij zonder deze toelating de opdracht die zij ons gaven niet verder kunnen afwerken vermits ons kantoor administratief wordt gestuurd door een IT-systeem dat zonder deze gegevens niet kan functioneren.

Van andere personen dan cliënten hebben we geen toelating nodig vermits wij zonder verwerking van hun gegevens de belangen van onze cliënten niet naar behoren kunnen te kunnen behartigen.


De AVG legt ons daarnaast ook de toch wel merkwaardige verplichting op alle (natuurlijke) personen wier gegevens worden verwerkt uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die zij nochtans in de AVG zelf kunnen lezen.

Zo hebben zij een inzagerecht (zie art. 15 van de AVG) evenals het recht om verbetering, en in sommige gevallen ook verwijdering of gebruiksbeperking te vragen van hun gegevens of om bezwaar te maken tegen hun verwerking (zie de artt. 16, 17, 18 en 21 AVG).

En als zij menen dat die rechten worden miskend, kunnen zij daarvoor ook klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (zie art. 15 van de AVG) of bij de stafhouder van de Orde van advocaten.

ADVOCANT verwerkt alleen persoonsgegevens die haar advocaten nodig hebben om procedurestukken op te stellen of juridisch advies te verlenen, of om te voldoen aan de witwaspreventiewet.

Wij delen die gegevens aan niemand anders mee dan aan degenen wier tussenkomst voor het bereiken van dit doel noodzakelijk is (zoals gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges e.d.). ADVOCANT onthoudt zich ook intern van elke profilering op basis van persoonsgegevens.

Intern gebruiken we deze gegevens alleen voor de automatische adressering van onze correspondentie, voor de opvolging van de boekhouding, voor het beheer van het agenda, voor de identificatie van de kantoordossiers en om te vermijden dat binnen ons kantoor belangen zouden worden behartigd die strijdig zijn met die van een cliënt van ADVOCANT.

Concreet gaat het om identiteitsgegevens (naam, geboortedata, domicilie), gegevens nodig voor communicatie (telefoon, fax, e-mailadres) of voor doorstorting van ontvangen betalingen (bankrekeningnummer). De bestanden waarin deze gegevens worden bewaard, zijn uitsluitend toegankelijk voor de advocaat die het dossier behandelt en voor zijn/haar medewerkers.

Zij zijn versleuteld en onleesbaar voor wie geen toegangscode heeft. Gezien de meeste van deze gegevens door het beroepsgeheim beschermd zijn, heeft alleen de stafhouder van de Orde van advocaten het recht de conformiteit van onze gegevensverwerking te controleren, onverminderd het inzagerecht van de betrokkene zelf in de op hemzelf betrekking hebbende data.

Zelfs de gegevensbeschermingsautoriteit zal zich geen toegang tot ons kantoor kunnen verlenen buiten aanwezigheid van de stafhouder, die zelfs tegenover het gerecht de onschendbaarheid van het beroepsgeheim waarborgt. Want het beroepsgeheim beschermt niet de advocaat, maar de cliënt.

De wet verplicht ons afgehandelde dossiers gedurende vijf jaar na afsluiting te bewaren, daarna worden ze vernietigd. De AVG is overigens niet van toepassing op dossiers, maar alleen op de gegevensverwerking zelf. Na afsluiting van een dossier blijven persoonsgegevens uitsluitend consulteerbaar met het oog op het beheer van de kantoordossiers en het vermijden van belangenconflicten binnen het kantoor.

Op die wijze garanderen wij ons cliënteel een toegewijde dienstverlening binnen de grootst mogelijke discretie. En voor het geval zich ondanks alle ingebouwde veiligheden toch een datalek zou voordoen, is ADVOCANT hiervoor verzekerd tot beloop van 2.000.000,- € per schadegeval, naast een algemene verzekering voor beroepsaansprakelijkheid van 5.000.000, € die voor elk van onze vennoten werd afgesloten.

 


Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes