Wij vinden het belangrijk dat de verwachtingen van onze klanten worden ingelost. Daarom staan wij garant voor transparante en heldere communicatie.

Heldere communicatie

De tevredenheid van het cliënteel over de verwachtingen die in het kantoor worden gesteld, staat hoog bovenaan onze prioriteitenlijst. Maar cliënten koesteren soms on­re­alistische verwachtingen. AD­VO­CANT beschouwt het als haar taak hen daar­voor te waarschu­wen.

Want bij hun eedaf­leg­ging hebben on­ze advo­ca­ten zich ertoe ver­bon­den al­leen maar argu­men­ten te ont­wik­ke­len of ad­viezen te ver­strekken waar zij ook zelf volledig kun­nen achter staan.

Wanneer blijkt dat een cliënt meer ver­langt dan wat hij van zijn ad­vo­caat redelijkerwijze kan verwachten, wordt hij bij ons hierop geat­tendeerd.

ExpertiseVer­wach­tingen die niet kunnen wor­den ingelost, leiden immers tot on­te­vre­den­heid. Daarom beschou­wen wij het managen van de ver­wach­tingen van ons cliënteel als een zeer belangrijke opdracht. Elk dossier begint dan ook met een SWOT analyse.

Een advocaat verdedigt niet het recht en evenmin staat hij in voor de goede werking van de maatschappij : hij is partijdig en komt op voor de rechten van zijn cliënt. Vanaf dag één zeggen wij u waar we voor gaan en tot waar we voor u gaan.

Het is belangrijk dat onze samenwerking in de grootse transparantie verloopt. Over de berekeningswijze van de voor onze tussenkomst verschuldigde erelonen en kosten worden van meet af aan duide­lijke afspraken gemaakt, en deze informatie wordt u ook on­mid­dellijk schriftelijk bevestigd, zodat ook u weet wat wij van u verwachten.

Van elke handeling die in een dossier wordt verricht, wordt u op de hoogte gehouden. AD­VO­CANT draagt actief dossierbeheer hoog in het vaandel : wanneer op iets moet worden ge­re­a­geerd, staan wij u hierin bij. En als daarvoor bijko­mende infor­ma­­tie is vereist, vragen wij die eerst bij u op.

Vanzelfsprekend staan wij u ook graag telefonisch te woord. We zorg­­­­­den ervoor dat u via directe num­mers meteen bij de ad­vocaat te­­recht kan die uw dossier be­han­delt, zonder voorafgaande lijdens­weg via doorkies-systeem. En als de­gene die u wil spreken niet aan­we­zig is, belt hij u zelf terug.

Heldere communicatie

Mocht het ondanks al­les toch fout lopen, dan be­schik­ken wij over een dienst kwa­liteitszorg die elke klacht grondig on­der­zoekt om aldus on­ze dienst­ver­le­­ning perma­nent te kun­nen ver­be­te­ren.


Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes